Misaoni eksperimenti

A

1 min read

Ono što interesuje sve nas. Angažman kao stanje svesti grupe koja se razlikuje od zalaganja eliminisanje činova,akcija i delanja ? Kolega koji je preuzeo obavezu da “umesto da priča o čemu hoće ,o nacionalnoj pedagogiji kod Nemaca od Fihte do Hajdegera o čemu treba napisati tekst ali koga to interesuje od vas ? Zato je ovo predavanje izraz kolegijalnog stava prema drugima. “Od obaveze do  podstreka kao tereta koji mora da se ponese .Aha, evo ga “Obaveza konstituiše intenciju” ili “Ako nas opteretiš značenjem svoga rada, mi bi postali angažovani.” ili “ako nema odgovor drugog, to nije bitno za pojam angažman”

 

 

“Prilog metodologiji studija angažovanosti U izlaganju ću braniti tezu da je angažman pogrešno tumačiti aktivistički i u direktnoj vezi sa akcijom, ma koliko da nas svakodnevna i uobičajena upotreba te reči intuitivno upućuje na određenu vrstu pojedinačnog ili grupnog delanja. Izneću dva argumenta u odbranu svoje teze, analitički i fenomenološki. Prvim argumentom ću nastojati da pokažem da je angažovanost mentalno svojstvo, a ne karakteristika ili ishod pojedinačne ili grupne akcije, dok će se drugim argumentom, uz korišćenje pojmovnog aparata savremene socijalne ontologije, tvrditi da je angažman najprimerenije shvatiti kao fenomen kolektivne intencionalnosti koji, iako inherentno normativan, ne mora nužno sadržati delatni momenat pojedinačnog ili grupnog stava prema (društvenom) svetu. ”

Rastko Jovanov je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Za više informacija pogledati: http://www.instifdt.bg.ac.rs/research…

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *